Adatvédelmi alapelvek

 

A www.criticalhit.hu elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a weboldal használatából eredő esetleges károkért (saját jogi felelősségén túl) felelősséget nem vállal.

A www.criticalhit.hu elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja regisztrált tagjai információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá a www.criticalhit.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A www.criticalhit.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

A www.criticalhit.hu továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

Regisztráció

Regisztráló az adatlapon megadott adatokat saját döntése alapján adja meg. Minden felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

Személyiségi jogok védelme

A www.criticalhit.hu internetes rendszerében az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig történik.

A www.criticalhit.hu az egyéb adatokat azonosításhoz, különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

Az oldal rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károk a felhasználót terhelik.

Személyes adatok

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Az Avtv. 3. §. szerint

(1) „Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli”.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi”.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Adattovábbítás módja, azokban az esetekben, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja erre, online kapcsolat, heti gyakorisággal.

A hozzájárulás visszavonását a felhasználó a regisztráció törlésével teheti meg, a regisztrált weboldalon, vagy az adott weboldal ügyfelszolgálat e-mail címen, vagy a criticalhit kukac criticalhit pont hu központi e-mail címen.

A felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrálni kívánt weboldal elengedhetetlen részét képezi a felhasználó által adott adatszolgáltatás, ettől elállhat.

A www.criticalhit.hu az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

A www.criticalhit.hu weboldalai böngészés közben cookie-kat állíthatnak elő az Ön számítógépén. Ezek alapján egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit a weboldal. A cookie-kat kizárólag a szolgáltatások könnyebb igénybevételéhez, azonosításra használjuk.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A www.criticalhit.hu-t amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés jogszabályon alapul és céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbázis és irányelvek

Az oldal néhány szolgáltatása kizárólag regisztráció után érhető el. Az adatbázisban a www.criticalhit.hu a felhasználói nevet, felhasználó jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét rögzíti. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő regisztrációhoz.

Adatok tárolása és biztonsága

A www.criticalhit.hu internetes oldalait tároló és kiszolgáló szervereit a DotRoll Kft. biztosítja.

A www.criticalhit.hu gondoskodik olyan műszaki és technikai intézkedésekről, amellyel az adatkezeléssel kapcsolatban keletkező biztonsági kockázatokkal szembe megfelelő védelmi szintet tud biztosítani.

A szolgáltató megtesz minden óvintézkedést a rendszer biztonságos használatával és a továbbított elektronikus üzenetekkel szembeni fenyegetésekkel, amely tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.